Vedtægter

DANSK SPORTS PONYAVL- Et Forbund For Ponyer Og Fremtiden.

Forord

Tankerne med DSP er i korte træk, at avle en dansk ridepony.

Der findes ikke i Danmark noget Avls­for­bund for en ridehest i en størrelse, hvor DV ender i minimumsmål. Derfor finder DSP det nødvendigt, at fortsætte avls­ar­bej­det fra 148 cm og nedefter i lighed med det res­pektive arbejde, der er gjort for den store ridehest.

Dette skal gøres for nuværende og kom­mende ryttere som vil bruge en økono­misk pony. For at avlsarbejdet kan have sin be­ret­tigelse, må det i videst muligt om­fang for­bindes med brugen af ponyen for der igen­nem at kontrollere be­døm­mel­se af eks­teriør.

For alle DSP ponyer tilstræbes udover kåring, at DSP-præmier og medaljer og pla­­­ceringer ved dyrskuer samt pla­ce­ring­er ved distrikts- og landsstævner inden­for DRF, påføres ponyens kartotekskort. Det er ponyens ejer der har ansvaret for på­førs­­len, ved henvendelse/afregning med Lands­­centret.

DSP ønsker, at vi gennem fælles hjælp til et støt og målrettet avlsarbejde kan nå frem til den ride- og eller kørepony, som de danske og udenlandske brugere har behov for.

Bestyrelsen

Vedtægter for Dansk Sports Ponyavl

§ 1. Foreningens navn er Dansk Sports Ponyavl, forkortet DSP.

§ 2. Foreningens formål er at fremme avlen af Sportsponyer i Danmark, bl.a. ved at af­hol­de kåring, materiale og rideprøver samt at organisere registrering og stambogs­fø­ring af sportsponyer; og at udbrede kendskabet til en dansk ridepony.

§ 3. Foreningen DSP er tilsluttet Landsudvalget for Heste. Landskontoret forestår stam­­­bogsføringen for DSP.

Stk. 2. Der føres åben stambog med typeavl.

§ 4. Som medlemmer kan alle personer, som er interesseret i avl og brug af sports­ponyer, optages.

Stk. 2. Som medlem af DSP forpligter man sig til at følge foreningens vedtægter og regler, samt registrerings- og kåringsbestemmelser, herunder regler udstedt af Lands­udvalget for heste.

Stk. 3. Medlemmer der overtræder foreningens vedtægter og bestemmelser kan eks­klu­deres af foreningen hvis fire bestyrelsesmedlemmer går ind herfor.

Stk. 4. Er et medlem ekskluderet jf. stk. 3 kan det pågældende medlem forelægge af­gørelsen på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 5. Udmeldelse af foreningen sker automatisk, hvis medlemskontingent ikke er betalt via Klubmodul senest 15. januar for det pågældende år.

§ 6. Familiemedlemmer, ægtefæller, samlevende samt selskaber og stutterier med flere ejere med samme adresse, kan tegne et familiemedlemskab.

Stk. 2. Familiemedlemskab jf. stk. 1 giver ret til 2 stemmer på generalforsamlingen.

§ 7. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af med­lem­mer­ne.

§ 8. Ordinær generalforsamling afholdes senest den sidste lørdag i april måned med føl­gende dagsorden:

1.​Valg af dirigent og stemmetællere.

2.​Aflæggelse af beretning.

3.​Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.​Virksomhedsplan - fastsættelse af kontingent.

5.​Behandling af indkomne forslag.

6.​Skriftlig opstilling af kandidater til bestyrelsen.

7.​Valgtale af kandidater der modtager valg.

8.​Valg til bestyrelsen, suppleanter og revisorer.

9.​Eventuelt.

§ 9. Skriftlig indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger skal ud­send­es med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger stedet, for afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest den 15. december året forud for gene­ral­for­sam­ling­en.

§ 10. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på foranledning af be­sty­rel­sen, eller såfremt 1/3 af medlemmerne, skriftligt giver udtryk for ønske herom.

§ 11. Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen. Familiemedlemskaber har dog to stemmer.

Stk. 2. Kun medlemmer der er fremmødt på generalforsamlingen har stemmeret.

Stk. 3. Personer under 12 år har ingen stemmeret.

§ 12. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, såfremt 2/3 af de repræsenterede med­lemmer stemmer for forslaget.

§ 12 a. Indsigelser mod referater fra generalforsamlingen, kan kun indgives af for­slags­stilleren til det punkt, hvorom indsigelsen handler.

Indsigelser der vedrører forslag fremsat af bestyrelsen kan indgives af enhver der del­tog i afstemningen om det pågældende punkt.

Stk. 2. Indsigelser skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage efter at re­fe­ra­tet er offentliggjort.

Stk. 3. Bestyrelsen behandler i samråd med referenten(erne), den pågældende ind­sig­else og resultatet indrykkes sammen med indsigelsens ordlyd på hjemmesiden.

Stk. 4. Gives der ikke forslagsstilleren medhold, skal spørgsmålet af bestyrelsen fore­­lægges den førstkommende ordinære generalforsamling til fornyet behandling.

Stk. 5. Indsigelser fra forslagsstilleren har opsættende virkning og det pågældende punkt træder ikke i kraft før spørgsmålet er endelig afklaret.

Stk. 6. Indsigelser der vedrører forslag fra bestyrelsen har ikke opsættende virkning, men proceduren i stk. 3 og 4 følges.

§ 13. Ophævelse af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende gene­ral­for­sam­ling­er, med mindst tre ugers mellemrum, og kun såfremt 2/3 af de repræsenterede med­lem­mer stemmer for forslaget.

Stk. 2. Foreningens eventuelle midler tilfalder ridesportens fremme eller Hestens Værn.

§ 14. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 be­sty­rel­ses­medlemmer i ulige år. Bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år af gangen.

Stk. 3. Ingen under 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år. Såfremt et be­styrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræden suppleant for resten af valg­peri­oden. Såfremt der ikke er nogen suppleant, indkaldes til ekstraordinær ge­ne­ral­for­samling inden 4 uger for valg af suppleanter.

 § 15. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for foreningens drift.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 16. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når der er sager til behandling, eller når mindst to af bestyrelsens medlemmer anmoder herom.

§ 17. Beslutningsdygtig er bestyrelsen, når mindst fire af dens medlemmer er tilstede efter sædvanlig indkaldelse, herunder formanden eller næstformanden.

Stk. 2. Ved stemmelighed er kun formandens stemme afgørende.

§ 18. Der må ikke forekomme forskelsbehandling blandt opdrætterne.

§ 19. Bestyrelsen udpeger hvert år en avlsledelse, som sammensættes af 5 - 9 personer.

Stk. 2. Af avlsledelsen vælges et stambogsudvalg på 3 personer.

Stk. 3. Af stambogsudvalget vælges 1 person til at deltage i LU´s stambogsmøder sam­men med formanden for bestyrelsen.

§ 20. Stambogsudvalget kontrollerer i forbindelse med kåringer alle papirer forinden til­meldte ponyer optages i kataloget.

§ 21. Avlsledelsen vælger sammen med bestyrelsen kåringskommission.

§ 22. Landet opdeles i tre regioner:

1. Nord-, Midt-, Vest- & Østjylland;

2. Sønderjylland & Fyn;

3. Sjælland & Lolland.

​​

Stk. 2. Fra hver region udpeger generalforsamlingen én person, der fungerer som kontaktperson til bestyrelsen og til medlemmerne i den pågældende region.

Ovenstående, som det er vedtaget og godkendt. Gældende fra samme dato.

Senest ændret på Generalforsamlingen den 22. maj 2021.

/Pernille Lynge

Dansk Sports Ponyavls regelsæt fremgår af Avlsplanen.

Avlsplanen kan læses på hjemmesiden: www.sportspony.dk

DSP-Avlsfond

Formål:

Nr. 1: DSP’s avlsfond har til formål, at yde økonomisk støtte til opdræt af DSP-hingste og -hopper, samt at sikre et godt og hurtigt generationsskifte indenfor racen.

Regler for udbetaling af pengepræmier:

Nr. 2:Der kan kun ske udbetaling til fuldbyrdede medlemmer af DSP (enkelt- eller familiemedlemskab).

Nr. 3: Der kan kun udbetales præmier til dansk opdrættede og dansk ejede ponyer.

Vedr. hingste:

Nr. 4: Fra fonden udbetales pengepræmie til de tre bedste færdigkårede hingste ved hingstekåringen.

Fløjhingsten kr. 1.000,-

2. pladsen kr. 500,-

3. pladsen kr. 300,-

Stk. 2. Findes der blandt de tre bedst placerede ikke hingste efter DSP fædre og mødre bortfalder pengepræmien.

Nr. 5: Findes der blandt de tre bedst placerede 4-års hingste ikke hingste efter DSP fædre og mødre bortfalder pengepræmien.

Stk. 2. Der gives ikke pengepræmie til 5-års eller ældre hingste.

Nr. 6: De i Nr. 4 nævnte beløb udbetales til såvel ejer som opdrætter af hingsten.

Vedr. hopper:

Nr. 7: Fonden udbetaler en pengepræmie til de bedste DSP- unghopper efter DSP far og mor ved Fællesskuet i Roskilde, Amtsskuet i Odense og Landsskuet i Herning.

Fløjhoppen kr. 500,-

2. pladsen kr. 300,-

Stk. 2. Ved DSP-unghoppe forstås en hoppe på 2 eller 3 år eller en følhoppe på 4 eller 5 år.

Nr. 8: Der udbetales en pengepræmie til de bedste 3 medaljehopper efter DSP far og mor ved årets medaljehoppeskue.

Der uddeles begge kategorier – springbetonet og gangartsbetonet medaljehopper.

Fløjhoppen kr. 1.000,-

2. pladsen kr. 500,-

3. pladsen kr. 300,-

Nr. 9: De i nr. 7 nævnte beløb udbetales til ejerne af hopperne, og de i nr. 8 nævnte beløb udbetales til såvel ejer som til opdrætter af hopperne.

Nr. 10: Der kan ansøges om tilskud til transport i forbindelse med deltagelse i inter­na­tio­nale stævner (max beløb kr. 1.500,00). Dog kun en gang pr. år. Det kræves at ponyen er DSP registreret.

Finansiering:

Nr. 11: Hvert medlem af DSP betaler årligt kr. 25,- i fondsbidrag over med­lems­ind­be­ta­lingen.

Nr. 12: Der opkræves kr. 25,- i fondsbidrag af hver tilmelding til hingste- og hoppe­kåring.

Administration:

Nr. 13: Økonomien administreres af DSP’s kasserer.

Nr. 14: Der kan ikke ske udbetaling af andet end pengepræmier, og kun som anført under Nr. 4, 7, 8 og 10.

Stk. 2: Eventuelle øvrige udgifter afholdes over DSP’s ordinære drift.

Nr. 15: Sammen med DSP’s årlige regnskab, fremlægges der særskilt og specificeret regnskab for avlsfonden.

*********************************************************************

Ovenstående, som det er vedtaget og godkendt. Gældende fra samme dato.

Senest ændret på Generalforsamlingen den 04.februar  2023.

/Pernille Lynge

Vedtægter udskrives HER

Sidste nyheder

Klik på billederne og læs mere

Vores sponsorer​

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Find vores kontaktoplysninger herunder.

Dansk Sports Ponyavl

Melhøjvej 11, 9670 Løgstør​

CVR: 33670001

Kontaktoplysninger

Telefon: 30966737

E-mail: info@sportspony.dk

Klubmodul